Regulamin

                                          REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH

 1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr. telefonu 501301942.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16 w dniu przyjazdu do godz. 12 dnia następnego.
 4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu ( w rozliczeniu uwzględniona jest wpłata zadatku ). Pobieramy również kaucje zwrotną  w wysokości 500zł (sylwester 1500zł).
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Goście przebywający w domkach letniskowych są zobligowani do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 7. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane  mogą przebywać na terenie po uprzednim zgłoszeniu lecz nie dłużej niż do godz. 22.
 8. Wczasowicze przebywający na terenie ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 9. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. W pierwszej kolejności zabezpieczenie stanowi wpłacona kaucja.
 12. Wszystkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi domków.
 13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 14. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą  o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie odpowiedzialność  ponoszą opiekunowie.
 15. Rodzice małych dzieci maja obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac      ( na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem. W przeciwnym razie pokrywająWłaś koszty zniszczeń i czyszczenia.
 16. W przypadku zakłócenia porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie domków jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
 17. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
 18. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. Wychodząc należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 20. Jeżeli używasz kominka, pamiętaj bezwględnie o zasadach bezpieczeństwa. W kominku można palić tylko drzewo, a drzwiczki od kominka muszą być zawsze zamknięte.
 21. Przed opuszczeniem naleyż posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Śmieci segregujemy do odpowiednich pojemników.
 22. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym Regulaminie zastosowane maja odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.